Fotograf: Viggo Hjort Kohberg

Privatlivspolitik for Klub Camino Haderslev Næs

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god
databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi
behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime
interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de
angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder
os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger.

Klub Camino Haderslev Næs er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson: Svend Aage Hansen
Adresse: Aarø 250
CVR: 38409972
Telefonnr.: 7458 4776 – 4010 9495
Mail: sah@aaro-vin.dk
Hjemmeside: www.caminohaderslev.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
  Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, mailadresse.
 2. Oplysninger om frivillige:
  Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger KLUB CAMINO HADERSLEV NÆS
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer.
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven.
 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
 • At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens
berettigede og legitime interesser som er:(2)

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til
  foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke.
Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle
dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække
det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring –
uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler
dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

 • Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.
 • Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophører.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik
og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig
  om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i
  et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende
dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger
vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som
muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken,
ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse
herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.
Således vedtaget af bestyrelsen for Klub Camino Haderslev Næs november 2018